Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Osnovna šola Vransko

 

 

Ravnateljica: Majda PIKL, univ. dipl. ped.
Pomočnica ravnateljice: Polona UČAKAR
Poslovna sekretarka: Polona JEVNIŠEK
Računovodkinja: Martina KRIŽNIK

Tajništvo: 03 703 23 70
Računovodstvo: 03 703 23 79
Šolska svetovalna služba: 03 703 23 83
Spletna stran: http://www.os-vransko.si
E-pošta: os.vransko@guest.arnes.si
Št. trans. računa: 01389-6030686847

PODRUŽNIČNA ŠOLA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor
Vodja POŠ: Branko ŠKETA
Telefon: 03 703 21 80, 03 703 21 85

OE VRTEC VRANSKO, Vransko 24, 3305 Vransko
Pomočnica ravnateljice: Mojca BRGLEZ
Telefon: 03 703 23 90

OE VRTEC TABOR, Tabor 23, 3304 Tabor

Organizacijski vodja: Anuška Križnik
Telefon: 03 703 21 82 ali 03 703 21 83

USTANOVITELJICI: OBČINA VRANSKO IN OBČINA TABOR

UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor. Predsednica sveta zavoda je Polonca Vodičar.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.