Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Knjižnica

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Slika1 Šolska knjižnica predstavlja okno v svet.
Knjižničarka Katja Brezovnik obdeluje vse gradivo za centralno šolo na Vranskem, Podružnično šolo Tabor, za Vrtec Vransko in Vrtec Tabor.

V prejšnjem letu smo začeli prenašati knjige v nov računalniški program Cobiss+, tako da lahko pretežni del zbirke najdete na spletni strani cobiss.si.

Osnovna dejavnost: VODENJE ŠOLSKE KNJIŽNICE.

OSTALE DEJAVNOSTI:

 • Spodbujanje BRALNE PISMENOSTI
 • Prednostna naloga: GIBANJE, SPOŠTOVANJE
 • Bralna značka
 • Sodelovanje pri kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevih
 • Dopolnjevanje spletne strani naše šole z novicami iz šolske knjižnice
 • Učbeniški sklad
 • Prenos gradiva v sistem Cobiss

1. INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO

 • Nabava in obdelava knjižničnega gradiva

V šolskem letu 2019/2020predvidevam nakup knjižničnega gradiva v skladu s standardi, ki predvidevajo 1,5 enote knjižnega gradiva na učenca in 5 enot na učitelja/vzgojitelja za centralno OŠ Vransko-Tabor, POŠ Tabor, Vrtec Vransko in Vrtec Tabor, predvsem za domače branje, bralno značko in projekt Naša mala knjižnica.
Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke in zajema inventarizacijo knjižničnega gradiva, formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva.

 • Ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva

Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah (C,P,M).

2. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Individualnim obiskom je namenjen čas od 7.45 do 8.20, med glavnim odmorom in od 12.00 do 14. ure, in sicer po naslednjem urniku:

DAN IN URA OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA TABOR
ponedeljek 12.00 – 14.00 7.45 – 9.00
torek 12.00 – 14.00 /
sreda 12.00- 14.00 7.45 – 9.00
četrtek 7.45-8.30     

 

ter    12.00-14.00

/
petek 7.45 – 10.00 12.00-14.00

Tel.:03/703 23 85 (Oš Vransko)
Tel.: 03/703 21 81 (POŠ Tabor)

Opomba: Urnik se lahko spremeni, če tako zahteva učni proces.
V letošnjem letu predvidevam podoben obseg izposoje knjižničnega gradiva kot v preteklem šolskem letu, saj bom poskrbela, da bo knjižnica kljub prehodu na Cobiss dovolj odprta za izposojo (predvsem skupinski obiski ŠK). Dokumentacija o uporabi in izposoji knjižničnega gradiva je na voljo v statističnem poročilu.

3. PEDAGOŠKO DELO
Slika2

 • a. KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA (KIZ)

Cilji in vsebine KIZ izhajajo iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru KIZ, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih.
KIZ zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.
Cilji in vsebine KIZ zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno na oddelek, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.
Knjižnična informacijska znanja izvajajo strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.

Splošni cilji:

 • učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje;
 • učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja;
 • učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.
 • b. INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan med izposojo, za potrebe pouka lahko učenci in učitelji uporabljajo knjižnico vsak dan tudi med poukom.
Individualno bibliopedagoško delo vsebuje:

 • individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva (izposoja);
 • pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav za pouk (ekskurzije, naravoslovni dnevi) ipd.
 • c. SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Pri skupinskem bibliopedagoškem delu knjižničar usposablja učence za skupne vzgojno-izobraževalne cilje:

 • učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v šolski knjižnici;
 • učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva;
 • učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje;
 • učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij;
 • spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela.

Vsebine in cilji skupinskega dela z uporabniki knjižnice so zapisani v letnem načrtu Knjižničnih informacijskih znanj.

4. OSTALE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

PLAN ZA ŠOLSKO LETO 2019–2020

 • Projekt Naša mala knjižnica
 • Ura domačega branja v šolski knjižnici.
 • BRALNA ZNAČKA

Bralno značko (osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje) bomo tudi letos skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni učenci od 1. razreda do zaključka devetletnega šolanja. Otroci preberejo najmanj 4 knjige letno, se z mentorji bralne značke o njih pogovorijo in se marsikaj novega naučijo.

Kdor je bral vseh 9 let, bo deležen posebne nagrade – izleta.
Učencem 1. razreda podarimo slikanico kot spodbudo za branje (letos ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO pisateljice Svetlane Makarovič) od 9. razredov pa se ob zaključku devetletnega branja s kvalitetno knjigo poslovimo. Knjižna darila podari Bralna značka Slovenije.
Gost BZ bo pisateljica Andrej Rozman Roza, vsestranski umetnik, pisatelj, dramatik, režiser in igralec. 

Kot vsako leto bomo tudi letos sodelovali v projektu Naša mala knjižnica, v katerem so zastopani tako slovenski kot tudi tuji pisatelji.

Učenci 7. razreda so vključeni v nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki ga organizira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. V okviru projekta bodo obiskali Medobčinsko splošno knjižnico v Žalcu, v dar pa bodo prejeli knjigo pisateljice Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, genialni štor.

6. OSTALO

 • SODELOVANJE PRI KULTURNIH, TEHNIČNIH IN NARAVOSLOVNIH DNEVIH


7. STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

 • Izobraževanja na šoli,
 • Slovenski knjižni sejem v Ljubljani – nov. 2018,
 • po naročilu vodstva.

8. DOPOLNJEVANJE SPLETNE STRANI NAŠE ŠOLE Z NOVICAMI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE

9. UČBENIŠKI SKLAD UČBENIŠKI SKLAD

 • Strokovnim delavcem bo predstavljen potrjen elektronski katalog učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
 • Na podlagi izbora bom pripravila sezname za nakup učbenikov za učence, sezname za nakup učbenikov, priročnikov in delovnih zvezkov za učitelje.
 • Naročilo, nabava in obdelava gradiva – učbenikov in delovnih zvezkov.
 • Priprava seznamov za vračilo učbenikov.
 • Vračilo učbenikov – učitelji.
 • Pregled učbenikov in izločanje poškodovanih – učitelji.
 • Izposoja učbenikov – učitelji.
 • Izpis seznamov.
 • Pošiljanje obvestil in zahtevkov v računovodstvo

Knjižnični red, velja od septembra 2019

Šol.knjižničarka:
KATJA BREZOVNIK, šolska knjižničarka

 
Bralna značka
Priporočljiv seznam za bralno značko:
 
 

BRALNA ZNAČKA 2020

Povezavo do spletne učilnice šolske knjižnice