Knjižnica

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Slika1 Šolska knjižnica predstavlja okno v svet.
 
Knjižničarka Marija Završnik obdeluje vse gradivo za centralno šolo na Vranskem, Podružnično šolo Tabor, za Vrtec Vransko in Vrtec Tabor v programu WinKnj. Računalniški katalog, v katerm so zabeležene vse knjige z vseh štirih lokacij, si lahko ogledate na spodnji spletni strani.
http://116388.winknj.si/

Osnovna dejavnost: VODENJE ŠOLSKE KNJIŽNICE.

OSTALE DEJAVNOSTI:


 • Spodbujanje BRALNE PISMENOSTI
 • Prednostna naloga: GIBANJE, SPOŠTOVANJE
 • Bralna značka
 • Knjižničarski, Pravljični, Fotografski in Debatni krožek
 • ISP in DSP za tujce
 • Sodelovanje pri kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevih
 • Dopolnjevanje spletne strani naše šole z novicami iz šolske knjižnice
 • Učbeniški sklad
 • Preselitev gradiva na novo lokacijo
 • Ureditev brošure, ki bo izšla ob otvoritvi novih prostorov za šolsko knjižnico
1. INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO

 • Nabava in obdelava knjižničnega gradiva

V šolskem letu 2016/2017 predvidevam nakup knjižničnega gradiva v skladu s standardi, ki predvidevajo 1,5 enote knjižnega gradiva na učenca in 5 enot na učitelja/vzgojitelja za centralno OŠ Vransko-Tabor, POŠ Tabor, Vrtev Vransko in Vrtec Tabor. Knjižnični fond bomo obogatili tudi z nakupom neknjižnega gradiva. V knjižnično zbirko bomo vključili publikacije, ki bodo izšle na šoli (raziskovalne naloge, glasilo Bela vrana in drugo gradivo).
Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke in zajema inventarizacijo knjižničnega gradiva, formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva.


 • Ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradivaa

Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Trenutno poteka izgradnja novega prostora za šolsko knjižnico, kar bo sprostilo pomanjkanje prostora.
Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah (C,P,M). Letos bomo izdelali nove napise in dokupili podpornike za knjige.
 
2. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Individualnim obiskom je namenjen čas od 7.45 do 8.20, med glavnim odmorom in od 11.00 do 14. oz. 15. ure, in sicer po naslednjem urniku:

DAN IN URA OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA TABOR
ponedeljek 7.45 – 11.00 12.00 – 14.30
torek 8.25 – 15.00 /
sreda 11.00 – 15.00 8.45-9.15(kadar nimam KIZ ali nadomeščanja)
četrtek 7.30. -15.00 /
petek / 7.45 -13.00

Tel.:03/703 23 85 (Oš Vransko)
Tel.: 03/703 21 81 (POŠ Tabor)

Opomba: Urnik se lahko spremeni, če tako zahteva učni proces.
V letošnjem letu predvidevam podoben obseg izposoje knjižničnega gradiva kot v preteklem šolskem letu. Dokumentacija o uporabi in izposoji knjižničnega gradiva je na voljo v statističnem poročilu.

3. PEDAGOŠKO DELO
Slika2


 • a. KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA (KIZ)

Cilji in vsebine KIZ izhajajo iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru KIZ, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih.
KIZ zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.
Cilji in vsebine KIZ zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno na oddelek, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.
Knjižnična informacijska znanja izvajajo strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.
 
Splošni cilji:

 • učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje;
 • učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja;
 • učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.


 • b. INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan med izposojo, za potrebe pouka lahko učenci in učitelji uporabljajo knjižnico vsak dan tudi med poukom.
Individualno bibliopedagoško delo vsebuje:

 • individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva (izposoja);
 • pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav za pouk (ekskurzije, naravoslovni dnevi) ipd.


 • c. SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Pri skupinskem bibliopedagoškem delu knjižničar usposablja učence za skupne vzgojno-izobraževalne cilje:


 • učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v šolski knjižnici;
 • učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva;
 • učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje;
 • učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij;
 • spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela.

Vsebine in cilji skupinskega dela z uporabniki knjižnice so zapisani v letnem načrtu Knjižničnih informacijskih znanj.

4. OSTALE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

Spodbujanje UČENCEV K IZBOLJŠANJU BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA (Projekt kljub zaključitvi na nacionalni ravni na šoli nadaljujemo.)
CILJ projekta: izboljšati bralno pismenost pri učencih.


 • PLAN ZA ŠOLSKO LETO 2016–2017

PROMOCIJA BRANJA v predšolskem (ure pravljic, starejši učenci berejo mlajšim v vrtcu) in šolskem obdobju (motivacija za knjigo –pravljični krožek (1.VIO), debatni klub (2. in 3.VIO);
Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA – 3.a,b, 4.a,b. 5.c


 • BRALNA ZNAČKA

Bralno značko (osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje) bomo tudi letos skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni učenci od 1. razreda do zaključka devetletnega šolanja. Otroci preberejo najmanj 4 knjige letno, se z mentorji bralne značke o njih pogovorijo in se marsikaj novega naučijo.

NOVOST:
Učenci bodo napisali svojo pesem.
Kdor je bral vseh 9 let, bo deležen posebne nagrade – izleta na Cankarjevo Vrhniko.
Učencem 1. razreda podarimo slikanico kot spodbudo za branje (letos 7 nagajivih avtorja L.Suhodolčana in ilustratorja marjana Mančka), od 9. razredov pa se ob zaključku devetletnega branja s kvalitetno knjigo poslovimo. Knjižna darila podari Bralna značka Slovenije, del sredstev pa prispevata tudi občini (Vransko,Tabor).
Gostja BZ pesnica Barbara GREGORIČ GORENC. Podelitev bo 21.4.2017.

5. KROŽKI


 • KNJIŽNIČARSKI KROŽEK KNJIGOŽER (KKK)
 • FOTOGRAFSKI KROŽEK
 • PRAVLJIČNI KROŽEK

6. OSTALO


 • ISP in DSP za učence tujce
 • SODELOVANJE PRI KULTURNIH, TEHNIČNIH IN NARAVOSLOVNIH DNEVIH


7. STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE


 • Strokovne srede v KOŽ Ljubljana
 • Bibliopedagoška šola – Strunjan 2017
 • Sestanki aktiva šolskih knjižničark Spodnje Savinjske doline
 • Obisk Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani – november 2016
 • Povezanost pouka slovenščine po vertikali

8. DOPOLNJEVANJE SPLETNE STRANI NAŠE ŠOLE Z NOVICAMI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE

9. UČBENIŠKI SKLAD UČBENIŠKI SKLAD


 • Strokovnim delavcem bo predstavljen potrjen elektronski katalog učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
 • Na podlagi izbora bom pripravila sezname za nakup učbenikov za učence, sezname za nakup učbenikov, priročnikov in delovnih zvezkov za učitelje.
 • Naročilo, nabava in obdelava gradiva – učbenikov in delovnih zvezkov.
 • Priprava seznamov za vračilo učbenikov.
 • Vračilo učbenikov – učitelji.
 • Pregled učbenikov in izločanje poškodovanih – učitelji.
 • Izposoja učbenikov – učitelji.
 • Izpis seznamov.
 • Vnašanje podatkov v aplikacijo TRUBAR.
 • Pošiljanje obvestil in zahtevkov v računovodstvo

Knjižnični red, velja od 29. 12. 2014

Šol.knjižničarka:
Marija ZAVRŠNIK, bibliotekarka