Sklad Žarek upanja

Šolski sklad deluje z namenom pomoči družinam v socialnih stiskah, občasno pa namenimo sredstva tudi za vse učence. Vlogo za dodelitev sredstev (dobite jo na spletni strani šole, pri razredniku ali svetovalni službi) z dokazili (fotokopijo odločbe CSD) oddajo starši do dogovorjenega roka. Oddane prošnje zbere svetovalna služba, obravnava pa jih komisija za dodeljevanje sredstev. Starši dobite na vlogo pisni odgovor.

Vloga za Žarek upanja