Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Katalog IJZ

 • Državni register predpisov z delovnega področja šole
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovnih šolah
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah•Zakon o računovodstvu
 • Zakon o vrtcih
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
 • Pravilnik o plačilih staršev v vrtcu

 

 

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-vransko.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

 

Kratek opis delovnega področja zavoda:
– osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
– Osnovna šola Vransko – Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko
– Podružnična šola Tabor, Tabor 20, 3304 Tabor
– Osnovna šola Vransko – Tabor enota vrtec Vransko Vransko 24, 3305 Vransko
– Osnovna šola Vransko – Tabor enota vrtec Tabor, Tabor 20, 3304 Tabor

Organigram zavoda Organigram zavoda
USTANOVITELJA:
OBČINA VRANSKO IN OBČINA TABOR

ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Vransko – Tabor. V začetku šolskega leta se bo v skladu z novo zakonodajo sestava sveta zavoda spremenila. Predsednik sveta zavoda je Polonca Vodičar.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja šolska skupnost oz. parlament učencev, ki ga vodi ravnateljica.

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV
Okvirno skupno število učencev na Osnovni šoli Vransko – Tabor je 442.

 

 

Naziv zavoda: Osnovna šola Vransko – Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko       

Odgovorna uradna oseba: Majda Pikl, uni. Dipl. ped., ravnateljica

Datum objave: 15. 4. 2008

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-vransko.si