Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Svetovalna služba

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter s tem tudi šolske svetovalne službe je optimalni razvoj vsakega posameznika.
Šolska svetovalna služba pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in z zunanjimi institucijami. Na podlagi svojega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v šoli.

 

OSNOVNA PODROČJA DELA SO:
1. Učenje in poučevanje.
2. Šolska kultura, vzgoja, klima, red.
3. Telesni, osebni in socialni razvoj.
4. Šolanje.
5. Poklicna orientacija.
6. Socialno-ekonomske stiske.

Dejavnosti, ki jih šolska svetovalna služba izvaja so dejavnosti pomoči, razvojno-preventivne in dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalno delo izvaja Mira Brinar Huš, univ. dipl. psihologinja.
Kontakt: tel.: 703 23 83, elektronski naslov: mira.brinar-hus@guest.arnes.si

 

Pomembne spletne strani

  • www.tosemjaz.net (informacije in odgovori na vprašanja, ki zadevajo mladostnike o samopodobi, spolnosti, odnosih, zdravem načinu življenja…)
  • www.zrss.si (Zavod RS za šolstvo, obrazci za potrebe usmerjanja otrok s posebnimi potrebami)
  • www.drustvo-bravo.si (pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami)
  • www.mss.gov.si/ (informacije za potrebe vpisa v srednje šole)
  • www.mojaizbira.si (videoteka poklicev, predstavitev programov, SŠ)
  • www.ric.si (informacije o nacionalnem preverjanju znanja, primeri preizkusov znanja)