Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Za učence in starše

VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Udeležba učencev vozačev v varstvu vozačev je obvezna.

V varstvu naj učenci pišejo naloge, se igrajo, urejajo šolske obveznosti, se aktivno vključujejo v poskusno izvajanje razširjenega programa in druge aktivnosti in naj ne zapuščajo šolskega prostora.

Varstvo na predmetni stopnji je namenjeno le vozačem, ki morajo domov s prvim njim namenjenim prevozom.

Učenci, ki so doma v bližini šole, prihajajo v šolo 10 minut pred poukom in odhajajo domov takoj po pouku. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj od učne ure, iz oddelka OPB ali varstva vozačev otroka predčasno izpusti samo s pisnim potrdilom staršev, učence razredne stopnje pa le v spremstvu staršev.

Mentorji šolskih in obšolskih dejavnosti morajo učence iz OPB pospremiti na svojo dejavnost.

Sklad ŽAREK UPANJA

Šolski sklad deluje z namenom pomoči družinam v socialnih stiskah, občasno pa namenimo sredstva tudi za vse učence.

Vlogo za dodelitev sredstev (dobite jo na spletni strani šole, pri razredniku ali svetovalni službi) z dokazili  oddajo starši do dogovorjenega roka. Oddane prošnje zbere svetovalna služba, obravnava pa jih komisija za dodeljevanje sredstev. Prošenj, ki ne bodo oddane do dogovorjenega roka, komisija ne bo obravnavala. Starši dobijo na vlogo pisni odgovor.

Pričakujemo, da bodo vsi učenci, še posebej tisti, ki jim je pomoč iz sklada odobrena, prizadevno pomagali pri zbiralnih akcijah.

Accessibility