Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Katalog IJZ

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je Osnovna šola Vransko-Tabor na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Vransko.Tabor.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Vransko-Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko
Odgovorna uradna oseba: Majda Pikl, univ. dipl. ped., ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 15. 4. 2008
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-vransko.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Osnovna šola Vransko – Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko
 • Podružnična šola Tabor, Tabor 20, 3304 Tabor
 • Osnovna šola Vransko – Tabor enota vrtec Vransko Vransko 24, 3305 Vransko
 • Osnovna šola Vransko – Tabor enota vrtec Tabor, Tabor 20, 3304 Tabor

USTANOVITELJICI: OBČINA VRANSKO IN OBČINA TABOR

UPRAVLJANJE
Šolo in vrtec upravljata ravnateljica in Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

3. Notranji predpisi:

Za ogled dokumentov kliknite na spodnjo povezavo:

Interni pravilniki in dokumenti

4. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Vpis v prvi razred.
 • Vpis učencev iz drugih šol.
 • Prešolanje učencev na druge šole.
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
 • Sprejem Vzgojnega načrta.
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov.
 • Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja.
 • Zaposlovanje delavcev.

5. Državni register predpisov

 • Državni register predpisov z delovnega področja šole
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovnih šolah
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o vrtcih
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
 • Pravilnik o plačilih staršev v vrtcu

6. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta na šolski strani http://www.os-vransko.si/ ob vsakem času.

Informacije so v pisni obliki dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Accessibility